Privacy Statement

Dit is de privacyverklaring van Vogue Clinic. In dit document wordt uitgelegd hoe Vogue Clinic omgaat met het verwerken van uw persoonsgegevens. Bij de verwerking van uw persoonsgegevens betracht Vogue Clinic de grootst mogelijke zorgvuldigheid.

Grondslag verwerking
Bij het verlenen van de diensten van Vogue Clinic worden uw persoonsgegevens verwerkt. De grondslag voor het verwerken van deze gegevens is de overeenkomst die u met Vogue Clinic bent aangegaan. Ook kunnen er persoonsgegevens van u verwerkt worden door het bezoeken van de website https://www.vogueclinic.nl indien u hiervoor toestemming hebt gegeven, of indien u toestemming hebt gegeven voor de verwerking van persoonsgegevens voor een of meer specifieke doelen.

Verkrijging persoonsgegevens
Indien u gebruik maakt van de diensten van Vogue Clinic, verstrekt u zelf een aantal persoonsgegevens door middel van het e-mailadres op de website, of worden persoonsgegevens van u verkregen in het kader van de overeenkomst.

Categorieën persoonsgegevens
Vogue Clinic verwerkt de volgende categorieën van persoonsgegevens:
- Contact- en NAW-gegevens;
- Gegevens over de gezondheid waaronder evt. ziekte en lichamelijke klachten;
- Geboortedatum;
- Identiteitsbewijs wordt getoond bij de intake (wordt niet opgeslagen);
- Overige persoonsgegevens door u zelf verstrekt tijdens correspondentie;
- Foto van voor en na de behandeling in het patiëntendossier.
- Indien van toepassing, kunnen bijzondere persoonsgegevens verwerkt worden, zoals bijzonderheden over medicijnengebruik van de patiënt.

Noodzaak verwerking
De verwerking van uw persoonsgegevens is noodzakelijk om (I) een overeenkomst met u aan te gaan, en (II) deze overeenkomst uit te kunnen voeren. De diensten die Vogue Clinic biedt, waaronder tevens verstaan het uitvoeren van de cosmetische behandelingen kunnen zonder het verwerken van uw persoonsgegevens niet uitgevoerd worden.

Doel van de verwerking
De persoonsgegevens die door Vogue Clinic verwerkt worden, hebben ten doel om:

- Contact met u op te nemen om u te informeren over de door u afgenomen diensten en/of producten en de uitvoering daarvan;
- Het uitvoeren van haar diensten, waaronder verstaan: (I) schoonheidsbehandelingen (II) huidverbetering (III) laserbehandelingen (IIII) fillerbehandelingen en (IIIII) botoxbehandelingen;
- Het verrichten van betalingen;
- Nakomen van wettelijke verplichtingen;
- Verbeteren van de website door middel van het analyseren van bezoekersgedrag op de website;
- Gegevensuitwisseling met derden ten behoeve van de uitvoering van de dienstverlening.
- Bewaartermijn

De door Vogue Clinic verwerkte persoonsgegevens worden bewaard conform de relevante wet- en regelgeving. Deze gegevens worden niet langer bewaard dan strikt noodzakelijk is om het doel van de verwerking te verwezenlijken. Indien een langere bewaartermijn noodzakelijk is op grond van wet- of regelgeving, worden de persoonsgegevens langer bewaard conform deze eisen.

Verwerking door derden
Vogue Clinic deelt persoonsgegevens slechts met derden indien dit strikt noodzakelijk is voor de uitvoering van een overeenkomst en om te voldoen aan relevante wet- en regelgeving. De derden die persoonsgegevens (kunnen) verwerken zijn:

- De behandelend arts, ten behoeve van de uitvoering van de behandeling. De categorie van persoonsgegevens die verwerkt worden zijn contact- en NAW-gegevens, gegevens over de gezondheid, foto’s van patiënt voor en na de behandeling.
- Website beheerder, ten behoeve van het contact opnemen van klanten. De categorie van persoonsgegevens die verwerkt worden zijn contact- en NAW-gegevens, het soort behandeling dat de persoon aanvraagt.
- Accountant/boekhouder, ten behoeve van de financiële administratie. De categorie van persoonsgegevens die verwerkt worden zijn contact- en NAW-gegevens en financiële gegevens.
- Het bedrijf dat het softwarepakket verzorgt voor digitale formulieren waaronder de intake formulieren en informed consent formulieren, ten behoeve van de uitvoering van de behandeling. De categorie van persoonsgegevens die verwerkt worden zijn contact- en NAW-gegevens en gegevens over de gezondheid.
- Treatwell indien u uw boeking via deze maatschappij heeft gemaakt. De categorie van persoonsgegevens die verwerkt worden zijn contact- en NAW-gegevens, het soort behandeling dat de persoon aanvraagt.

Beveiliging van Persoonsgegevens
Vogue Clinic neemt het beschermen van uw persoonsgegevens serieus en neemt dienaangaande, rekening houdend met de stand van de techniek, uitvoeringskosten, alsook met de aard, omvang, context en de verwerkingsdoeleinden en de qua waarschijnlijkheid en ernst uiteenlopende risico’s voor de rechten en vrijheden van personen, passende technische en organisatorische maatregelen om een op het risico afgestemd beveiligingsniveau te waarborgen.

Website
Door het gebruiken van onze website, https://www.vogueclinic.nl stem je in met onze privacy policy en de voorwaarden die wij hierin hebben opgenomen. Vogue Clinic behoudt zich het recht voor te allen tijde de inhoud van haar website, disclaimer en privacy statement te wijzigen zonder haar klanten en/of gebruikers van de website daarover te informeren. De inhoud van deze website is met de grootst mogelijke zorgvuldigheid samengesteld maar kan desondanks mogelijke onjuistheden bevatten of onvolledig zijn. Vogue Clinic aanvaardt op geen enkele wijze enige aansprakelijkheid voor schade die is ontstaan door, of voortvloeit uit het gebruik van deze website. Het gebruiken van deze website komt geheel voor eigen rekening en risico van een gebruiker van de website. Aan de inhoud van de website kunnen geen rechten ontleend worden. Schade ten gevolge van eventueel onjuiste informatie valt buiten de aansprakelijkheid van Vogue Clinic.

Ondanks onze intentie om geen gegevens te verzamelen van bezoekers jonger dan 16 jaar, kan dit toch voorkomen. We raden ouders/vertegenwoordigers aan om betrokken te zijn bij de online activiteiten van hun kind(eren). Indien wij zonder toestemming gegevens over minderjarigen verzamelen, kunt u contact opnemen met ons via https://www.vogueclinic.nl en zullen we deze gegevens verwijderen.

Vogue Clinic is gerechtigd om foto’s en video’s te maken van haar dienstverlening en deze beelden zowel online als offline te publiceren. Voor het publiceren van deze beelden wordt eerst schriftelijk toestemming gevraagd aan de betrokkene(n).

Cookieverklaring
Vogue Clinic maakt alleen gebruik van technische en functionele cookies om de website te optimaliseren. Cookies zijn kleine tekstbestanden die door het bezoek aan een website worden meegestuurd om gebruikerservaringen van bezoekers efficiënter te maken. Volgens de wet mag Vogue Clinic cookies op uw apparaat opslaan als deze cookies strikt noodzakelijk zijn om de website te kunnen gebruiken. Voor andere soort cookies is uw toestemming nodig. Wij raden aan om de cookies te accepteren in verband met de gebruiksvriendelijkheid van de website.

Op de website van Vogue Clinic worden cookies van Google geplaatst ten behoeve van Google Analytics. Wij houden geen informatie bij van hetgeen u op internet doet. Dit heeft tot gevolg dat Vogue Clinic informatie niet kan koppelen aan een natuurlijke persoon. Indien u hierover vragen heeft kunt u contact opnemen via https://www.vogueclinic.nl.

Browser instellingen
Als u niet wilt dat websites cookies plaatsen op uw apparaat waarmee u de website bekijkt, kunt u uw browserinstellingen aanpassen. Voordat een cookie geplaatst wordt, krijgt u een waarschuwing en dient u toestemming te geven voor de cookie. Doet u dat niet, kan dat bijvoorbeeld tot gevolg hebben dat de website minder goed werkt. U kunt de instellingen van uw browser aanpassen zodat uw browser alle cookies en ook de cookies van derde partijen weigert. Ook kunt u geplaatste cookies verwijderen. Hiervoor moet u de instellingen van uw browser aanpassen via voorkeuren en vervolgens kunt u de privacy instellingen aanpassen.

Rechten van betrokken
Als betrokkene hebt u de volgende rechten:

- Recht op inzage
Als betrokkene heeft u het recht om uitsluitsel te krijgen over het al dan niet verwerken van hem betreffende persoonsgegevens en, wanneer dat het geval is, om inzage te verkrijgen van die persoonsgegevens.
- Recht op rectificatie
U heeft het recht om rectificatie en aanvulling van onjuiste gegevens te verkrijgen.
- Recht op gegevenswissing.
Zonder onredelijke vertraging dient een betrokkene wissing van hem betreffende persoonsgegevens te verkrijgen.
- Recht op beperking van de verwerking
Als betrokkene hebt u het recht op beperking van de verwerking van uw persoonsgevallen. Neem hiervoor contact op met Vogue Clinic.
- Recht op overdraagbaarheid van gegevens
Een betrokkene heeft het recht om de hem betreffende persoonsgegevens die hij verstrekt heeft aan Vogue Clinic, in een gestructureerde, gangbare en machineleesbare vorm te verkrijgen, en deze gegevens tevens aan Vogue Clinicover te dragen zonder gehinderd te worden door de verwerkingsverantwoordelijke aan wie ze verstrekt waren.
- Recht van bezwaar
De betrokkene heeft te allen tijde het recht om vanwege met zijn specifieke situatie verband houdende redenen bezwaar te maken tegen de verwerking van hem betreffende persoonsgegevens met inbegrip van profilering op basis van die bepalingen. Vogue Clinic staakt de verwerking van de persoonsgegevens tenzij hij dwingende gerechtvaardigde gronden voor de verwerking aanvoert die zwaarder wegen dan de belangen, vrijheden en rechten van betrokkene die verband houden met de uitoefening van, instelling of onderbouwing van een rechtsvordering.

Klacht
Indien u een klacht heeft over de wijze waarop Vogue Clinic met uw persoonsgegevens omgaat, of een van bovengenoemde rechten wenst uit te oefenen, kunt u contact opnemen via info@vogueclinic.nl. Om er zeker van te zijn dat u een recht wenst uit te oefenen verzoekt Vogue Clinic u om een kopie van uw identiteitsbewijs mee te sturen. U kunt hierbij uw pasfoto en MRZ (strook met nummers onderaan) zwart maken ter bescherming van uw privacy. Vogue Clinic zal zo spoedig mogelijk, doch uiterlijk binnen 4 weken op uw verzoek reageren.

Tevens kunt u een klacht indienen bij de Autoriteit Persoonsgegevens. Dit is de bevoegde handhavingsinstantie. U kunt hiervoor contact opnemen via deze link: https://autoriteitpersoonsgegevens.nl/nl/contact-met-de-autoriteit-persoonsgegevens/tip-ons

Wijzigingen privacy statement
Vogue Clinic kan te allen tijde de privacyverklaring aanpassen. Op de website staat de meest recente versie gepubliceerd. Houdt daarom altijd de website in de gaten voor de meest recente versie.

Deze versie is opgesteld op 30 december 2019.