Algemene Voorwaarden

1 Algemeen
1.1 In deze voorwaarden wordt onder “Vogue Clinic” verstaan Vogue Clinic gevestigd te Amsterdam, aan de Overtoom 427H, 1054JR Amsterdam.
1.2 In deze voorwaarden wordt onder “cliënt” verstaan degene die Vogue Clinic opdracht geeft tot behandeling.
1.3 In deze voorwaarden wordt onder “cliënt” tevens verstaan diens wettelijk vertegenwoordiger.
1.4 In deze voorwaarden wordt onder “laser” verstaan behandelingen met de Candela GentleMax Pro.
1.5 Deze algemene voorwaarden hebben betrekking op alle uitingen, diensten, producten en materialen van Vogue Clinic.
1.6 Deze voorwaarden maken onderdeel uit van iedere overeenkomst tussen de cliënt en Vogue Clinic.
1.7 Deze voorwaarden zijn tevens van toepassing in het geval Vogue Clinic voor de uitvoering van de opdracht derden betrekt.
1.8 De werking van artikel 7:404 en artikel 7:407 lid 2 Burgerlijk Wetboek wordt uitdrukkelijk uitgesloten.
 
2 Overeenkomst
2.1 De overeenkomst tussen Vogue Clinic en de cliënt behelst de opdracht van de cliënt aan de Vogue Clinic tot behandeling. Deze komt tot stand op het moment van boeking online of verzoek tot boeking door cliënt.
2.2 Vogue Clinic is gerechtigd om niet in te gaan op een onredelijk en/of ongebruikelijke verlangen van de cliënt en mag weigeren een behandeling uit te voeren.
2.3 Een overeenkomst die wordt aangegaan voor een laserpakket is persoonsgebonden, gebonden aan de aangeschafte zones en verloopt niet mits de cliënt tijdig betaald.
 
3 Toestemming
3.1 De cliënt verleent voorafgaand aan de uitvoering van de behandelingsovereenkomst schriftelijk, onvoorwaardelijk en zonder voorbehoud toestemming daartoe aan Vogue Clinic door het invullen en ondertekenen van het intakeformulier van Vogue Clinic.
3.2. De cliënt verleent onvoorwaardelijk en zonder voorbehoud – gelet op de zorgvuldigheid – toestemming voor de registratie van zijn persoonsgegevens en medische gegevens die relevant zijn voor de behandeling en de afwikkeling van de behandeling.
3.3 Vogue Clinic kan van de cliënt verlangen dat deze zijn toestemming schriftelijk bevestigd.
3.4 Cosmetische ingrepen bij minderjarigen zijn in Nederland verboden. Wij wijken hiervan onder geen beding af. Dit betekent dat zelfs een consult bij een minderjarige niet tot de mogelijkheden behoort om teleurstelling en fouten te voorkomen.
 
4 Informatie
4.1 De cliënt dient Vogue Clinic tijdig op de hoogte te brengen en houden van alle informatie die voor een goede uitvoering van de overeenkomst noodzakelijk is.
4.2 Vogue Clinic licht de patiënt op duidelijke wijze in over het voorgenomen onderzoek, de voorgestelde behandeling en de ontwikkelingen omtrent het onderzoek, de behandeling en zijn gezondheidstoestand.
4.3 Bij het verstrekken van de informatie als bedoeld in het eerste lid laat Vogue Clinic zich leiden door wat de cliënt redelijkerwijze dient te weten over:
a. de aard en het doel van het onderzoek of de behandeling die hij noodzakelijk acht en over de uit te voeren verrichtingen;
b. de te verwachten gevolgen en risico’s van het onderzoek of de behandeling voor de gezondheid van de patiënt;
c. andere in aanmerking komende methoden van onderzoek of behandeling;
d. de staat van gezondheid en de daarvoor te verwachten gevolgen van het onderzoek of de behandeling.
4.4 Cliënt verklaart voor het maken van een afspraak voor een consult met een cosmetische doelstelling minimaal 18 jaar te zijn.
 
5. Geheimhouding
5.1 Vogue Clinic verstrekt zonder de instemming van de cliënt geen (persoons) gegevens aan derden, met uitzondering van de gevallen bedoeld in het derde lid van artikel 5 van deze voorwaarden.
5.2 Voor zover de wet niet anders bepaalt, vindt verstrekking van gegevens en inzage aan een derde slechts plaats voor zover daardoor de persoonlijke levenssfeer van een ander niet wordt geschaad.
5.3 Derden als bedoeld in het eerste lid zijn niet:
a. degenen die rechtstreeks zijn betrokken bij de uitvoering van de behandelingsovereenkomst als de verstrekking van gegevens en inzage noodzakelijk is voor de door hen te verrichten werkzaamheden;
b. de ouders die het gezag over de cliënt uitoefenen of zijn voogd.
 
6 Tarieven 
Vogue Clinic behoudt zich het recht voor, behoudens uitdrukkelijk andersluidende schriftelijke overeenkomst, om zonder nadere kennisgeving de tarieven te wijzigen.
 
7 Betaling
7.1 Cliënt betaalt de behandeling contant, per pin of online voordat zij in behandeling gaat of direct na de behandeling.
7.2 Indien Vogue Clinic de cliënt in termijnen laat betalen, zorgt de cliënt voor volledige betaling van de termijn bij aanvang van de behandeling. Het totaalbedrag dient voldaan te zijn bij aanvang van de vierde behandeling.
7.3 Betalingen worden allereerst in mindering gebracht op de oudst openstaande facturen.
7.4 In het geval de cliënt de factuur na verzoek c.q. sommatie van Vogue Clinic niet tijdig en/of volledig betaalt, is deze in gebreke en verzuim Vogue Clinic is alsdan gerechtigd om over het factuurbedrag, dan wel het restant daarvan de wettelijke rente bij de cliënt in rekening te brengen. Vogue Clinic is alsdan tevens zonder nadere aankondiging bevoegd incassomaatregelen te (doen) nemen. De kosten die aan de incasso verbonden zijn (met inbegrip van de buitengerechtelijke kosten en overige kosten) komen voor rekening van de cliënt.
7.5 Bij betalingsachterstand is Vogue Clinic bevoegd om verdere behandeling op te schorten of deze slechts te verrichten tegen directe contante betaling. Bij betalingsachterstand op termijnen van een actie pakket is Vogue Clinic bevoegd om deze actie te laten vervallen.
7.6 De betalingsverplichting wordt niet opgeschort doordat de cliënt een klacht tegen Vogue Clinic over de factuur en/of de behandeling, tenzij Vogue Clinic instemt met de opschorting van de betalingsverplichting.
7.7 De betalingsverplichting vervalt niet als de cliënt de overeenkomst beëindigt.
7.8 Vogue Clinic is gerechtigd te allen tijde gehele of gedeeltelijke vooruitbetaling of zekerheidstelling te verlangen. Dit artikel is van toepassing op behandelingen langer durend dan 30 minuten.
 
8 Annulering
8.1 In het geval de cliënt verhinderd is voor een afspraak dient hij dit uiterlijk achtenveertig (48) uur tevoren bij Vogue Clinic af te zeggen.
8.2 Zegt de cliënt niet of niet tijdig af, dan zal Vogue Clinic een bedrag ter hoogte van 50% van het bedrag van de factuur van de bijbehorende afspraak bij betreffende cliënt in rekening brengen, te vermeerderen met administratie kosten ter hoogte van €9,- (zegge: negen euro) met een totaal maximum van €75,- (zegge: vijfenzeventig euro)
8.3 Indien cliënt de behandeling geheel of gedeeltelijk voorruit heeft betaald worden de kosten zoals genoemd bij lid 2 hiermee verrekend.
8.4 Afspraken dienen per e-mailbericht of online te worden geannuleerd. De annulering wordt geregistreerd op het moment dat de annulering door Vogue Clinic is ontvangen. Indien cliënt haar afspraak telefonisch wil annuleren valt dit binnen de verantwoordelijkheid van cliënt. Het telefonisch niet bereikbaar zijn van Vogue Clinic, kan geen reden zijn van het niet of niet tijdig annuleren van de afspraak.
8.5 Kunt u niet tijdig annuleren of verplaatsen wegens ziekte, medicatie of coronaklachten? Wij kunnen u dan alleen aanbieden om te verplaatsen met volledige vooruitbetaling van de behandeling, zo voorkomt u extra kosten. Wilt u alsnog annuleren? Dan gelden de kosten uit artikel 8.2.
8.6 Online aangeschafte acties of deals zijn non-refundable. Mits de bijbehorende afspraak tijdig geannuleerd wordt kunt u voor de aanbetaling hiervan enkel een tegoedbon krijgen.
 
9 Aansprakelijkheid
9.1 Indien zich bij de behandeling, waaronder tevens te rekenen het niet, niet volledig of niet tijdig uitvoeren van een behandeling, een gebeurtenis voordoet die tot aansprakelijkheid van Vogue Clinic leidt, dan is die aansprakelijkheid beperkt tot het bedrag waarop de door Vogue Clinic afgesloten aansprakelijkheidsverzekering aanspraak geeft. Indien de verzekering de aansprakelijkheid om welke reden dan ook niet dekt of indien Vogue Clinic niet gedekt is voor de aansprakelijkheid dan is de aansprakelijkheid van Vogue Clinic beperkt tot het bedrag van de factuur. Vogue Clinic is evenwel niet aansprakelijk in het geval op het moment waarop de gebeurtenis zich voordoet, de cliënt in gebreke is met de nakoming van enige verplichting jegens Vogue Clinic.
9.2 Vogue Clinic kan geen enkele garantie geven over de hoeveelheid haarreductie na de laserontharingsbehandeling(en), dan wel het aantal behandelingen voor het bereiken van de gewenste haarreductie.
9.3 Vogue Clinic is niet aansprakelijk voor verbranding, huidbeschadiging, of welke huidreactie dan ook, na of als gevolg van de laserbehandeling(en).
9.4 Vogue Clinic is niet aansprakelijk voor (verergerde) pigmentatie op huid na de behandeling(en).
9.5 Tatoeages, piercings , moedervlekken, pigmentvlekken, lichaamsvreemde eigenschappen, huidafwijkingen, of welke afwijking op de huid dan ook hebben een verhoogd risico op huidbeschadiging door de laserbehandeling(en). Vogue Clinic is niet aansprakelijk voor welke huidbeschadiging en/of huidreactie dan ook als gevolg van voornoemde lichaamseigenschappen.
9.6 Vogue Clinic heeft ten aanzien van de door haar behandelde cliënt(en) een inspanningsverplichting en geen resultaatsverplichting. Vogue Clinic zal zich naar beste kunnen inspannen om het gewenste resultaat te bereiken voor zover dat haalbaar en verantwoord is. Vogue Clinic aanvaardt geen aansprakelijk in het geval dat, ondanks het betrachten van de beste inspanningen, het resultaat niet haalbaar blijkt te zijn. Dit is in overeenstemming met geldende jurisprudentie en regelgeving.
9.7 Vogue Clinic is niet aansprakelijk voor (verergerde) haargroei door eventueel uitstralende warmte van de laser op ander lichaamsdelen of als gevolg van het scheren van de behandelde lichaamsdelen.
 
10 Klachten
10.1 Het verdient sterke aanbeveling tekortkomingen per ommegaande na het ontdekken of kunnen ontdekken daarvan schriftelijk dan wel per mail  bij Vogue Clinic in te dienen. Te lang wachten met klagen kan nadelige gevolgen hebben voor de bewijspositie van de consument.
10.2 De ondernemer beschikt over een voldoende bekend gemaakte regeling voor de opvang en behandeling van klachten en behandelt een klacht overeenkomstig deze klachtenprocedure. De ondernemer zal eventuele tekortkomingen zo mogelijk herstellen binnen een redelijke termijn. Voor zover op de betreffende beroepsgroep de Wkkgz van toepassing is, maakt een klachtenfunctionaris deel uit van de klachtenprocedure.
10.3 Als de klachtenprocedure niet tot een voor beide partijen aanvaardbare oplossing leidt, ontstaat een geschil dat kan worden voorgelegd aan de Geschillencommissie.
10.4 De consument kan het geschil voorleggen aan de Geschillencommissie. Dit geldt ook indien de in lid 3 van dit artikel genoemde klachtenfunctionaris niet tot een oplossing komt inzake een geschil tussen de ondernemer en de consument. In dit laatste geval zal de klachtenfunctionaris de consument wijzen op de mogelijkheid de klacht voor te leggen aan de Geschillencommissie.
 
11 Nietigheid
In het geval enige bepaling van deze voorwaarden nietig of vernietigbaar is, laat dit de geldigheid van de overige bepalingen onverlet.
 
12 Toepasselijk recht
Op de tussen Vogue Clinic en de cliënt gesloten overeenkomst, en op eventuele nadere, ter uitvoering daarvan gesloten overeenkomsten, is uitsluitend Nederlands recht van toepassing.
 
13 Wijziging
Vogue Clinic behoudt zich het recht voor deze voorwaarden te allen tijde te wijzigen.
 
 
 
Afwijkingen van de Algemene Voorwaarden zijn slechts geldig indien deze uitdrukkelijk schriftelijk zijn overeengekomen.
 
Versie januari 2024 opgesteld te Amsterdam.